FAQs Complain Problems

पदपुर्ति कार्यतालिका

यस कार्यालयवाट मिति २०७२।१।१५ गते प्रकाशित यस कार्यालयवाट तथा अन्नपुर्ण पोस्ट राष्टिय दैनिक साझा विसौनी दैनिक र तेस्रो आंखा देैनिक प्रत्रिकामा प्रकाशित सुचनामा उल्लेशित पदहरुको परिक्षा संचालन   तपशिलको मिति समय र स्थानमा संचालन हुने हुने हुदा सवैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ 

Supporting Documents: