FAQs Complain Problems

भेरीगंगा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरुले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना)।

भेरीगंगा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्थाहरुले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना)।